WOW оферта: FLASH SALE: 30% отстъпка на всичко! Виж повече

Общи условия

I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между SilverSense, и посетителите на сайта SilverSense относно ползването му за сключване на договори за покупко-продажба на ваучери между доставчици и потребители.

2. Общите условия са задължителни при ползване на сайта SilverSense и всяко негово зареждане от потребител представлява електронно изявление за безусловно съгласие с тях.

3. Потребителят се задължава, при ползване на сайта SilverSense, да спазва българското законодателство, интернет етиката и настоящите Общи условия

4. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

SilverSense е търговско наименование, собственост на дружество вписано в Търговския закон на Република България с ЕИК 205333053, собственост на фирма „Минт Софт ЕООД“
Имейл адрес: hello@SilverSense.bg

5. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци и потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава SilverSense посредством поддържаната от него информационна платформа SilverSense, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане

II. ПОЯСНЕНИЕ НА ТЕРМИНОЛОГИЯТА

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт – интернет ресурс, достъпен чрез домейна http://SilverSense.bg, собственост на и администриран от Оператора

Потребител на интернет страница – всяко лице (потенциален купувач или промотиращ търговец), въвело електронния адреси и достигнало до сайта SilverSense чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки/услуги по електронен път

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, предоставяща достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни

Електронна препратка – връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница

IP Адрес – уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.

Парола – код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име – избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в сайта SilverSense.bg

Потребителски профил – обособена част от уебсайта SilverSense.bg, собственост, съдържаща информация за потребителя, изисквана от SilverSense, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и SilverSense

Случайно събитие – непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / website – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Ваучер – виртуален документ с уникален код и парола, издаван от SilverSense на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита напотребителите, последните са сключили с конкретен търговец – потребител на сайта SilverSense конкретен договор за продажба от разстояние, на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и / или услуга.

Продажна цена – обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

Сделка – публикувана в сайта оферта на Търговец /Доставчик/ за закупуване от страна на потребителите на определена стока/услуга при специална ценова отстъпка.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. SilverSense предоставя за ползване на потребителите онлайн платформа за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и урежда правата и задълженията на потребителите на интернет сайта SilverSense.bg, собственост на SilverSense.bg.

2. Използването на SilverSense е е обвързано от настоящите общи условия като чрез зареждането нa сайта потребителите ги приемат и се съгласяват с тях.

3. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци и потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава SilverSense посредством поддържаната от него информационна платформа SilverSense.bg, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

4. При публикуването на офертите и приемането им посредством сключване на сделка Операторът действа изцяло от името и за сметка на Търговците и поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към Търговеца, който е дал офертата, респективно към потребителя

5. SilverSense поддържа интернет сайта SilverSense.bg, като не носи отговорност при следните условия:

– За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез сайта SilverSense.bg ;

– за неизпълнение на всякакви задължения на Търговеца или Потребителя по сключените сделки. Отношенията между Търговец и Потребител се уреждат съгласно условията на офертата, по която потребителя е закупил ваучер

– SilverSense не носи отговорност за достоверността на информацията и материалите, предоставени от Търговеца и публикувани на сайта във връзка с оферти за сделки, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания

– SilverSense не носи отговорност за нарушаване на авторските права чрез позиционирането на материали, обект на тези права,и предоставени от трети лица, промотиращи чрез сайта.

– SilverSense не носи отговорност за верността на информацията и материалите, намиращи се на други страници в интернет, достъпът до които се осъществява чрез препратки към сайт, публикувани в SilverSense.bg, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания;

– Сделките в сайта SilverSense.bg са илюстрирани със снимки или материали предоставени от търговеца. В случай, че търговеца не е предоставил необходимите илюстрации, SilverSense.bg има правото да показва публикуваната от него оферта с примерни снимки и материали.

– За възможно на непълно сответствие на даден продукт със снимките и или видеото в офертата.

– Снимките на всички артикули са само примерни, SilverSense не носи отговорност при несъответствие.

– За вреди,настъпили при прекъсване достъпността до интернет сайта SilverSense.bg, независещи от екипа на сайта.

6. Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на SilverSense

7. Потребителят се задължава при ползването на предоставения му достъп до електронната платформа SilverSense.bg да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на установения ред или към извършване на престъпление, към насилие над личноста, или към разпалване на расова омраза и дискриминация, да не проповядва фашизъм или друга антидемократична идеология, да не предоставя лични данни на друго лице или друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настояшите Общи условия.

8. Потребителя не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информацията, публикувана на нашия сайт, ако не е изрично упоменато.

9. Регистрирайки се в сайта SilverSense.bg потребителя разрешава да му бъде създаден публичен потребителски акаунт с маркетингови цели, в който да бъде предоставена по усмотрние на SilverSense.bg всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в сайта, незащитени от Закона за личните данни.

10. Всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към Търговеца, който е дал офертата, респективно към потребителя

11. Потребителят се задължава да не извлича чрез технически средства информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на SilverSense и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

IV. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ

1. При закупуване на Ваучер и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта SilverSense.bg начини, SilverSense обработва заявката за плащане, а потребителят получава ваучер за използване на офертата в профила си в SilverSense от страницата „моите ваучери”, най-късно до 72 часа след затварянето на сделката на сайта.

2. Ако по някаква причина дадена оферта отпадне, и услугата или стоката не може да бъде извършена или предадена, потребителят получава обратно платената сума от Рекламодателя.

3. Рекламодателят е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран Ваучер в съответствие с условията на Ваучера.

4. За да бъде закупен Ваучер, се изисква активен профил и е-мail в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

5. Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява SilverSense незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.

6. С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с рекламодателя за покупка на определена стока/услуга. SilverSense не е страна по договора за продажба на ваучер, сключен между Търговците и Потребителите, и не поема каквито и да било права и задължения по него. При публикуването на офертите и приемането им от страна на потребителите посредством сключване на сделка SilverSense действа изцяло и за сметка на Търговеца. Доставчикът като страна по договора с Потребителя носи пълната отговорност за задълженията, които има спрямо него, въз основа на потребителско-правните норми и по-специално въз основа на разпоредбите на Закона за защита на потребителя.

7. Потребителят декларира, че е запознат с разпоредбата на чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП, съгласно която не разполага с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото закупените стоки и/или услуги попадат сред описаните в посочената разпоредба.

8. Всички възражения, рекламации и други подобни Потребителят следва да отправя към доставчика.

9. За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта.

10. След изтичането на срока на валидност на ваучера за отстъпка, потребителят губи правото си на ценова отстъпка, като платената за ваучера за отстъпка сума не се възстановява. В зависимост от конкретния случай, доставчикът може да реши и да предостави съответната ценова отстъпка, независимо от изтеклия срок на валидност на предоставения ваучер.

11. Преводи на парични суми от SilverSense към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

12. С извършване на плащането потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие ваучера, който закупуват от сайта да бъде авансово заплатен cъгласно смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

13. Ако не е указано друго в съответната оферта, потребителите могат да закупят повече от един ваучер. Ваучерът може да се закупи и в полза на трето лице (като подарък за приятел). Всички цени обявени на сайта са в български лева с включен ДДС. При липса на изрично указание се счита, че обявените цени са за единично количество

14. Всеки от регистрираните потребители на сайта упълномощава SilverSense посредством поддържаната от него информационна платформа SilverSense.bg, да води преговори; да сключва, както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи ,да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

15. С регистрацията си в сайта SilverSense.bg Потребителят дава своето съгласие SilverSense да се свърже с него на посочените в бланката адреси и телефони за контакти. При изразено желание от страна на потребителите „SilverSense“ изпраща на посочения от Потребителя електронен адрес информация за предстоящи или текущи оферти, публикувани на сайта

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни. Потребителят се съгласява също така и с необходимостта част от това неговите лични данни да бъдат споделяни с Партньорите на сайта единствено с цел осигуряване на условия за качествено и прецизно обслужване.

2. Потребителят дава своето съгласие, че ако в даден момент реши да изтрие своя потребителски профил на сайта и ако той е закупил ваучер за услуга, чийто краен срок за използване все още не е изтекъл, SilverSense има право да съхрани неговите лични данни до изтичане на крайния срок за използване на ваучера, с цел осигуряване отчетност на резултата от дадена сделка.

3. Използвайки системите за плащане, интегрирани на сайта, Потребителят споделя лична информация, за надлежното съхраняване на която, отговорност поемат съответните Дружества, с които SilverSense има сключени договори.

4. SilverSense се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато:

– е получило изрично съгласие на потребителя при регистрация;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на установени процедури

– други посочени в закона случаи

5. С регистрирането в потребителят се съгласява да получава на обявеният от него имейл адрес търговски съобщения от SilverSense или от други партньори – търговци.

VI.РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Потребител има право да върне закупена от него стока от SilverSense.bg в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от нейното получаване. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка посочена от него в официален e-mail към hello@SilverSense.bg или чрез паричен превод до офис на Еконт посочен от клиента, при положение, че върнатия продукт отговаря на посочените по-долу условия.

В случай на връщане на стока или рекламация от страна на клиента, той е длъжен да попълни СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКИ, като посочи номер на поръчка, подробно описание на рекламацията или причината за връщане, както и банкова сметка за възстановяване на парите. Връщането се осъществява с куриерска фирма Еконт офис с помощта на предварително генерирана товарителница от наша страна, която ще бъде изратена като отговор на имейл адреса, където е прикачен формулярът и е за сметка на клиента.
Възстановяване на средства по върнати пратки се осъществява в срок от 30 дни.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

Закупените продукти, могат да бъдат върнати в срок от 14 дни от датата на получаване на пратката. За целта задължително се попълва формата, която се намира на страница Връщания и замени. Продуктите трябва да бъдат в търговски вид:

– Запазена подаръчна кутия

– Запазен сертификат

– Продуктът да няма следи от употреба – например надрасквания

В случай на замяна или връщане, транспортните разходи са за Ваша сметка. Връщането се осъществява с куриерска фирма Еконт с помощта на предварително генерирана товарителница от наша страна, която ще бъде изратена като отговор на имейл адреса, от който е направено искането.
Възстановяване на средства по върнати пратки се осъществява в срок до 5 работни дни по банков път, задължително по българска банкова сметка. Списък на банките, които са регистрирани на територията на Република България може да видите тук.

Пратки с наложен платеж не се приемат.

Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние както при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от износване или използване, с одрасквания, със следи от удари (механични/ електрически шокове). Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са ти били доставени.

Необходимо е да върнете продуктите в оригиналната опаковка, придружена от непокътнатите етикети и всички документи, с които е доставен продукта, като например сертификат за качество.

В случай, че доставеният от нас продукт е бил придружен от подарък, когато връщате продукта, трябва да върнете и подаръка.

В случай, че сте закупили повече от един еднакви продукти и желаете да върнете два или повече от тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани.

– Можете да върнете продуктите от тази категория само, ако са опаковани;

Търговецът гарантира, че е продал вещ, която е в съответствие с договора за продажба и напомня на купувача,че при наличие на недостатък или дефект е длъжен, изцяло за своя сметка и в определения от закона срок, да приведе стоката в съответствие с договора за продажба

За контакт: hello@SilverSense.bg

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на SilverSense едностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта SilverSense.bg, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

2. Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа освен ако в условията на офертата не е изрично упоменато заплащане при получаване на продукта или услугата.

3. В случай, че някое от настоящите Общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

4. Всички спорове във връзка с настоящите Общи условия въпроси се решават в дух на разбирателство и добра воля, посредством споразумение между страните. В случай, че такова не може да бъде постигнато се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

5. Всички предлагани артикули на сайта са с търговска гаранция, съгласно гаранционните условия на магазина.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 15.01.2021 г. и са валидни до момента на тяхната изрична отмяна. Ако някоя от разпоредбите, предвидени в тези Общи условия стане невалидна, останалата част от тях остава в сила.